Tag: Chúng tôi tin tưởng và tôn trọng phương pháp của hắn..